Prezentare Societate

 

Prezentare SocietatePuncte de lucruAsociatiLicentaCodul etic al personaluluiRegulament intern
3.1. Denumirea societăţii este, UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL şi este înmatriculată la Oficiul Registrului  Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul, J29/1635/27.12.2010, având Codul Unic de Înregistrare 27854960 din data de 27.12.2010.3.2. În cuprinsul acestui act constitutiv, UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL, este denumită societate.3.3. În toate actele, facturile, publicaţiile, emanând de la societate, denumirea va fi urmată de iniţalele S.R.L., de capitalul social, sediul societăţii şi numărul de înmatriculare de la Registrul Comerţului.Art. 4: Forma juridică a societăţii4.1. Societatea UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL are personalitate juridică română şi se organizează potr- vit legii ca societate cu răspundere limitată, funcţionând în baza prezentului act constitutiv actualizat şi a legilor în vigoare.4.2. Forma juridică a Societăţii nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractelor de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice din Comuna Cornu.4.3. Societatea UTILITĂŢI APASERV CORNU  SRL , înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Cornu  nr. 54 din 30.11.2010 este organizată ca societate comercială de interes public şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, având capital social integral subscris şi vărsat.4.4. Consiliile Locale ale comunelor Cornu şi Şotrile,  autorităţi publice locale organizate potrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, se constituie în Adunarea Generală a Asociaţilor şi au drepturile şi obligaţiile ce revin adunării generale a asociaţilor, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 5: Sediul societăţii5.1. Sediul societăţii este în comuna Cornu, sat Cornu de Jos,  nr.749, judeţul Prahova.5.2. Puncte de lucru: comuna Sotrile, sat Plaiul Cimpinei,judetul Prahova si comuna Talea, sat Talea, judetul Prahova..Art. 6: Durata societăţii6.1. Societatea UTILITĂŢI APASERV CORNU  SRL se înfiinţează pe o perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerţului.CAPITOLUL III: ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Art. 7:  Scopul , obiectul de activitate şi atribuţiile

7.1.  Scopul societăţii este efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de servicii corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv, în condiţii de eficienţă.

7.2.   Societatea  UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL desfăşoară activităţi de utilitate publică şi interes local, sub autoritatea administraţiei publice locale, prin care se asigură:

 • Producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile
 • Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţia de epurare.
 • Epurarea apelor uzate şi evacuarea în emisar
 • Salubrizarea localităţii
 • Producerea si comercializarea energiei electrice
 • Producerea şi comercializarea energiei termice
 • Proiectarea şi execuţia branşamentelor/racordurilor şi instalaţiilor de apă şi canalizare
 • Intreţinerea reţelelor de iluminat public ornamental ce aparţin localităţii
 • Intreţinerea şi reparaţia drumurilor şi podurilor
 • Intreţinerea şi montarea semnelor de circulaţie conform reglementărilor de trafic aprobate
 • Administrarea bazelor sportive ale localităţii
 • Intreţinerea imobilelor din domeniul public al localităţii: şcoli, grădiniţe, muzee, bibliotecă, cămin cultural, dispensar, clădiri staţie de pompare, staţii de epurare, etc.
 • Intreţinerea parcurilor şi a spaţiilor verzi
 • Producerea şi comercializarea de flori, arbuşti şi plante ornamentale
 • Administrarea fondului locativ
 • Intervenţii în caz de incendiu în localitate, pentru populaţie şi agenţi economici
 • Organizearea pazei obiectivelor aflate în administrarea societăţii
 • Lucrări de construcţii şi geniu

7.2.1. Domeniul principal de activitate este Diviziunea CAEN, 36 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei, căreia îi corespunde Grupa CAEN, 360 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei şi

7.2.2. Activitatea principală conform  Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei.

7.2.3. Activităţi secundare conform Cod CAEN:

 • 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
 • 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
 • 2363 Fabricarea betonului;
 • 2364 Fabricarea mortarului;
 • 2369 Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos;
 • 2511 Fabricarea de constructii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
 • 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
 • 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;
 • 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor;
 • 2562 Operaţiuni de mecanică generală;
 • 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel;
 • 3511 Producţia de energie electrică;
 • 3514 Comercializarea energiei electrice;
 • 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;
 • 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare;
 • 4120 Construcţii de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
 • 4211 Construcţii de drumuri şi autostrăzi;
 • 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
 • 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.;
 • 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor;
 • 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
 • 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;
 • 4321 Lucrări de instalaţii electrice;
 • 4322 Lucrări de instalaţii sanitare , de încălzire şi de aer condiţionat;
 • 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
 • 4331 Lucrări de ipsoserie;
 • 4332 Lucrări de tâmplarie şi dulgherie;
 • 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
 • 4339 Alte lucrări de finisare;
 • 4391 Lucrări de învelitori şarpante şi terase la construcţii;
 • 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
 • 4520 Intreţinerea şi repararea autovehiculelor;
 • 4531 Comerţ cu ridicata piese şi accesorii pentru autovehicule;
 • 4532 Comerţ cu amănuntul piese şi accesorii pentru autovehicule;
 • 4591 Construcţii hidrotehnice;
 • 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor;
 • 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire;
 • 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
 • 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
 • 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor, pieţelor;
 • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
 • 4950 Transporturi prin conducte;
 • 5224 Manipulări;
 • 5210 Depozitări;
 • 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale, n.c.a.;
 • 6820 Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 • 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;
 • 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.ca.;
 • 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor;
 • 8122 Activităţi specializate de curăţenie;
 • 8129 Alte activităţi de curăţenie;
 • 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;
 • 8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora;
 • 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale;
 • 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale;
 • 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.;

7.2.4. Societatea poate desfăşura orice alte activităţi permise de lege care au legătura directă sau indirectă cu obiectul de activitate declarat, cu respectarea H.G. 1323/1990 şi a H.G. 656/1997, completată şi modificată de Ordinul Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.

7.2.5. Obiectul de activitate se poate modifica în condiţiile legii.

7.3. Societatea UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. are următoarele atribuţii :

 • gestionează bunurile aparţinând domeniului public al comunei Cornu, conform Hotărârii Consiliului Local Cornu de înfiinţare a Societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L., în scopul desfăşurarii în condiţii corespunzătoare a activităţii instituţiilor şi serviciilor publice specializate aflate sub autoritatea Consiliului Local Cornu;
 • gestionează bunurile imobile aparţinand şi altor instituţii publice , în condiţiile legii;
 • execută lucrările de proiectare, construcţie, întreţinere şi exploatare aferente bunurilor imobile pe care le deţine în gestiune sau cu orice alt titlu, prin forţe proprii sau prin angajarea, în condiţiile legii, a execuţiei acestora de către terţi; poate executa lucrări de aceeaşi natură şi pentru alţi beneficiari;
 • efectuează activităţi de prestări servicii către Consiliul Local Cornu şi instituţiile sau serviciile publice subordonate precum şi către alţi beneficiari;
 • se poate asocia cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acţiuni de interes comun, cu acordul scris prealabil al Consiliului Local;
 • prezintă Consiliului Local Cornu programe anuale şi de perspectivă necesare aprobării fondurilor din bugetul local sau bugetul statului pentru lucrările aferente bunurilor imobiliare pe care le deţine în gesiune sau cu orice  alt titlu;
 • propune Consiliului Local Cornu programul privind asigurarea fondurilor pentru realizarea lucrărilor de investiţii, dotare şi desfăşurare a activităţilor precum şi a instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea Consiliului Local Cornu;
 • organizează şi participă la licitaţii pentru contractarea de lucrări conform prevederilor legale;
 • elaborează documente pentru folosinţa, închirierea sau subînchirierea de bunuri imobiliare pe care le deţine în gestiune, proprietate sau cu orice alt titlu, şi încheie, în acest sens contracte, cu respectarea dispoziţilor legale;
 • asigură controlul privind executarea contractelor încheiate.

CAPITOLUL IV: CAPITALUL SOCIAL, PĂRŢILE SOCIALE, PATRIMONIU, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 8. Capitalul social

8.1.Capitalul social subscris şi vărsat este de 320.100 (treisutedouăzecimiiunasută) lei.

 

Art. 10: Modificarea capitalului social

10.1.Capitalul social poate fi majorat sau redus în condiţiile prevăzute de lege. Adunarea Generala a Asociaţilor va întocmi şi ţine la zi registrul părţilor sociale, inscripţionat conform legii.

10.2. Mărirea capitalului social se realizează prin noi aporturi şi se poate face fie prin emiterea unor noi părţi sociale, fie prin majorarea părţilor sociale existente. Majorarea poate fi făcută prin aporturi în natura, în numerar sau în ambele, sau prin încorporarea beneficiilor, a rezervelor, inclusiv a diferenţelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului şi a primelor de emisiune.

10.3. Capitalul social poate fi redus cu respectarea prevederilor legale. Reducerea capitalului social nu va putea fi făcută înainte de trecerea a două luni de la data publicarii în Monitorul Oficial a hoărârii adunării generale a asociaţilor de efectuare a reducerii şi cu respectarea minimului de capital prevăzut de lege.

Art. 11: Patrimoniul societatii, drepturi si obligatii

11.1. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau obligaţii personale ale asociaţilor.

11.2. Cei doi asociaţi au toate drepturile şi obligaţiile ce decurg conform legii din calitatea de asociat.

11.3. Societatea UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. este administratorul bunurilor date în gestiune de Consiliul Local Cornu din patrimoniul său, cu excepţiile prevăzute de lege.

11.4. Societatea UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. gestionează bunurile mobile şi imobile, predate de către Consiliul Local Cornu, Consiliul Local Sotrile si Consiliul Local Talea.

11.5. Societatea UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. foloseşte şi dispune în mod autonom în condiţiile legii de bunurile pe care le are în administrare pentru realizarea obiectului de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

CAPITOLUL VI. GESTIUNEA ŞI CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

 Art.13.(1)Gestiunea societăţii este controlată de Adunarea Generală a Asociaţilor prin Consiliul de Administraţie şi Auditorul Financiar, ori de câte ori acesta consideră necesar. Controlul constă în:

 • administrarea fondurilor societăţii
 • exactitatea documentelor contabile
 • controlul operaţiunilor de lichidare

(2)Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exerciţiu economico – financiar începe la data constituirii societăţii.

(3)Societatea îşi va ţine contabilitatea operaţiunilor separat pe fiecare localitate in parte , în lei şi întocmeşte lunar, trimestrial şi anual, documentele necesare,  conform legislaţiei economico – financiare în vigoare.

Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanţă cu prevederile legale aplicabile.

(4)Directorul General semnează şi răspunde de  situaţiile financiare ale Societăţii.

(5)Situaţiile financiare vor fi depuse la direcţiile generale ale finanţelor publice competente, în termenele prevăzute de lege.

(6)Un exemplar al situaţiei financiare anuale va fi depus la oficiul registrului comerţului.

(7)Nivelul salariilor pentru personalul societăţii pe categoria de calificare şi funcţii se aprobă şi poate fi modificat de Consiliul de Administraţie la propunerea Directorului General al societăţii, în funcţie de studii, munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

(8)Salariul Directorului General se aprobă de Consiliul de Administraţie.

(9)Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societăţii între Directorul General şi salariaţi care apoi vor fi înscrise în contractul colectiv de muncă. Acesta va fi încheiat conform prevederilor legale în vigoare.

(10)Plata drepturilor salariale, a impozitelor aferente şi a contribuţiilor la asigurările sociale se vor efectua conform legii.

Art.14.(1)Toate situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de Auditorul Financiar, numit şi ales de Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor.

(2)Auditorul Financiar îşi va desfăşura activitatea potrivit Standardelor Internationale de Audit şi cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea. Auditorul Financiar va participa la toate şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor şi ale Consiliului de Administraţie.

(3)Auditorul Financiar are obligaţia să informeze Consiliul de Administraţie şi, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societăţii.

(4)Auditor Financiar este, doamna FRĂŢILĂ ANA-ALINA, CNP-2741016293143, cetăţean român, născută la data de 16.10.1974 în mun.Câmpina, jud.Prahova, domiciliată în mun.Câmpina, str.I.H.Rădulescu, nr.60, sc.1, et.1, ap.7, jud.Prahova, identificată cu CI, seria PH, nr.955980/15.10.2010,emisă de SPCLEP-Câmpina Expert contabil, conform Autorizaţiei seria A, nr.08332/25.01.2010 şi Auditor financiar, conform Certificatului seria PH, nr.528/17.07.2012.

Art.15.(1)Societatea este finanţată din aporturile la capitalul social, beneficii, dividende, fond de rezervă, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum şi din alte venituri legale, inclusiv alocaţii bugetare, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Asociaţilor.

(2)Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

(3)Beneficile reale, eventuale, ale societăţii vor fi stabilite şi distribuite pe baza situaţiilor financiare ale anului precedent.

(4)Anual se iau, între 5 % şi 25 % din beneficiu, pentru constituirea fondului de rezervă şi pentru alte fonduri ca: risc, dezvoltare, reparaţii, dupa care diferenta ramasa sub forma de dividend  se repartizeaza pe asociati in functie de procentul pe care il au in constituirea capitalului social.

 

Localitatea Cornu : sat Cornu de Jos , Comuna Cornu , nr.749 ,judetul Prahova;

Localitatea Sotrile :sat Plaiul Campinei , Comuna sotrile, Gospodarie de apa nr.1;

Localitatea Talea: sat Talea,Comuna Talea,Gospodarie de apa;

9.1. Capitalul social este împărţit în 3.201 (treimiidouăsuteunu) părţi sociale, în valoare de 100 (osută) lei fiecare.

9.2. Părţile sociale aparţin celor doi asociaţi, după cum urmează:

Comuna CORNU, deţine 3.200 (treimiidouăsute)  părţi sociale, în valoare totală de 320.000 (treisutedouăzecimii) lei, reprezentând o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 99,97 %;

Comuna ŞOTRILE, deţine o parte socială, în valoare de 100 (unasută) lei, reprezentând o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 0,03 %;

9.3. Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

9.4. Părţile sociale sunt nominative.

9.5. Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare.