Consiliul de adinistratie

Prezentare - ComponentaDecizii C ADeclaratii de avere si interese

12.13. Convocarea şedintelor Consiliului de Administraţie

(1)Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună la sediul Societăţii.

(2)Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedinte sau la cererea motivata a cel puţin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General.  Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă sau notă telefonică cu cel puţin 3 zile în avans.

12.14. Desfăşurarea şedintelor Consiliul de Administraţie

(1)Sedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.

(2)Pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie să fie valabile, este necesară participarea  tuturor Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3)Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Asociaţilor.  În cazul în care Preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt Administrator, cu îndeplinirea funcţiei de Preşedinte.

(4)Primarul şi viceprimarul localităţii Cornu vor fi  convocaţi la orice întrunire a Consiliului de Administraţie, fără drept de vot.

(5)La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

(7) Funcţia de secretar al Consiliului de Administraţie va fi îndeplinită de secretarul Adunării Generale a Asociaţilor.

Secretarul va redacta lista de prezenţă a membrilor Consiliului de Administraţie.

Secretarul va întocmi procesele verbale al şedintelor, care vor cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi deciziile adoptate.

(8)Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de administraţie, persoanele, care, potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege.

(9)Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiti şi revocaţi de către Adunarea Generală a Asociaţilor  în condiţiile legii.

(10)Completarea locurilor vacante se va face cu persoane numite prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor .

(11)Remuneraţia membrilor din Consiliul de Administraţie va fi stabilită în prima şedinţă a Adunării Generale a Asociaţilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  1. Barbu Irina

2.  Burlacu Gheorghe

3. Manta Ionel Dinu

4. Olariu Bogdan

5. Poienariu Gheorghe

Hotararea Nr. 3 din 10.03.2015 Numirea domnului Niculai SVEICA, preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL
Hotararea Nr. 73 din 22.12.2014 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societăţii „UTILITĂŢI APASERV CORNU” S.R.L. la care comuna Cornu este acţionar unic, precum si desemnarea membrilor Consiliului de administraţie pentm un mandat de 4(patru) ani, incepand cu data de 24.12.2014

Rapoarte de activitate

Numirea componentei consililui de administratie (raport pe anul 2015)

Raport de activitate al consiliului de administraţie pe anul 2016

2021 -Decizii

Decizii luate in Luna  IANUARIE – Nr. 1 – 6

Decizii luate in Luna  FEBRUARIE – Nr. 7 – 10

Decizii luate in Luna  MARTIE – Nr. 11 – 13

Decizii luate in Luna  APRILIE – Nr. 14 – 20

Decizii luate in Luna  MAI – Nr. 21-26

Decizii luate in Luna  IUNIE – Nr. 27 – 29

Decizii luate in Luna  IULIE – Nr. 30 – 35

Decizii luate in Luna  AUGUST – Nr. 36 – 38

2020 – Decizii

Decizii luate in Luna  IANUARIE – Nr. 1 – 4

Decizii luate in Luna  FEBRUARIE – Nr. 5 – 12

Decizii luate in Luna  MARTIE – Nr. 13 – 17

Decizii luate in Luna  APRILIE – Nr. 18 – 20

Decizii luate in luna MAI Nr. 21-25

Decizii luate in luna IUNIE Nr. 26 – 28

Decizii luate in luna IULIE Nr. 29 – 33

Decizii luate in luna AUGUST Nr. 34 – 39

Decizii luate in luna OCTOMBRIE Nr. 40 – 44

Decizii luate in luna OCTOMBRIE Nr. 45-50

Decizii luate in Luna NOIEMBRIE – Nr. 51- 55

Decizii luate in Luna NOIEMBRIE – Nr. 56

Decizii luate in Luna DECEMBRIE – Nr. 57 – 58

2019 – Decizii

Decizii luate in Luna FEBRUARIE – Nr. 1 – 6

Decizii luate in Luna MARTIE – Nr. 7 – 8

Decizii luate in Luna APRILIE– Nr. 9 – 10

Decizii luate in Luna MAI – Nr. 11 – 16

Decizii luate in Luna IUNIE – Nr. 17 – 21

Decizii luate in Luna IULIE – Nr. 22 – 28

Decizii luate in Luna SEPTEMBRIE – Nr. 29 – 32

Decizii luate in Luna OCTOMBRIE – Nr. 33 – 37

Decizii luate in Luna NOIEMBRIE – Nr. 38 – 43

Decizii luate in Luna DECEMBRIE – Nr. 44-46