Comitetul director

 

Lucian Burlacu (director general)

Dorina Scumpu (director economic)

(1)Conducerea executivă a societăţii este asigurată de către Directorul general şi Directorul economic, numiti de Consiliului de Administraţie.

(2)Directorul general decide asupra activităţii societăţii şi asigură politica ei economică şi comercială, în condiţiile contractului de mandat pentru realizarea indicatorilor de performanţă.

(3)Revocarea Directorului General se face de către Consiliului de Administraţie în condiţiile legii.

(4)Directorul general face angajarea personalului în condiţiile legii.

(5)Deciziile luate de Directorul General sunt obligatorii pentru personalul societăţii.

12.17. Atribuţiile, sarcinile şi obligaţiile Directorului general

(1)Directorul General are următoarele atribuţii, sarcini şi responsabilităţi:

 • Răspunde de implementarea strategiei generale a activităţii societăţii pe baza utilizării eficiente a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare din perspectiva reducerii costurilor şi menţinerii calităţii prestaţiilor, realizarea obiectivelor şi criteriilor aprobate prin contractul de performanţă.
 • Propune relaţiile de colaborare pe linie de cercetare, proiectare şi producţie, cu alte firme din ţară şi străinătate.
 • Aprobă încheierea de contracte de prestări servicii cu furnizori români şi străini;
 • Stabileşte pe baza structurii organizatorice a societăţii, transferarea de atribuţii şi competenţe nivelelor ierarhice inferioare; de asemenea, stabileşte modul de lucru şi de colaborare între compartimentele organizatorice; organizează controlul îndeplinirii sarcinilor şi al aplicării măsurilor aprobate;
 • Revede periodic atribuţiile, competenţele si responsabilităţile pe fiecare verigă organizatorică, reglează disfuncţionalităţile şi adoptă deciziile necesare, colaborând în acest sens cu ceilalţi şefi de compartimente;
 • Propune restructurarea formelor de organizare, metodele şi instrumentele de conducere ori de câte ori este necesar;
 • Asigură organizarea controlului financiar propriu de gestiune, în colaborare cu şeful compartimentului economic;
 • Elaborează Regulamentul Intern şi asigură respectarea acestuia de către salariaţi;
 • Urmăreşte desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi promovare a tuturor categoriilor de salariaţi, corespunzător intereselor societăţii;
 • Se preocupă de cunoaşterea legislaţiei ce are legătură cu obiectul de activitate al societăţii;
 • Stabileşte criteriile de apreciere anuală şi fişa postului personalului angajat;
 • Aprobă programarea şi reprogramarea plecărilor în concediu de odihnă a salariaţilor ;
 • Are dreptul de selectare, angajare şi concediere asupra personalului societăţii.
 • Negociază Contractul Colectiv de Muncă;
 • Numeşte Comisia de recepţie a obiectivelor din planul de investiţii potrivit competenţelor de aprobare a investiţiilor;
 • Reprezintă societatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
 • Încheie acte juridice, în numele şi pe seama societăţii, conform legii;
 • Aprobă referatele de deplasare ale subordonaţilor în delegaţii;
 • Aprobă şi modifică programul de activitate.

(2)Directorul general răspunde pentru orice daune pricinuite societăţii prin nerespectarea atribuţiilor sale.

(3)Directorul General  al societăţii are drept de semnătură în bancă.

(4)Adunarea generală a Asociaţilor va putea delega în scris atribuţii Directorului general  în ce priveşte aplicarea hotărârilor ce au ca obiect: mutarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al societăţii, mărirea, reducerea sau reintegrarea capitalului social.

(5)Directorul General  poate delega puterile de reprezentare altor persoane, cu aprobarea prealabilă a Consiliul de Administraţie.

(6)În exercitarea funcţiilor sale, Directorul General este obligat ca în relaţiile cu societatea să respecte limitele impuse de lege, de contractul de muncă, de hotărârile Consiliului de Administraţie şi Adunarea generală a Asociaţilor. Directorul General va acţiona în numele societăţii depunând toată diligenţa.

(7)Reprezentantul legal al societăţii este Directorul General. Reprezentarea este generală, în conformitate cu prevederile legale, urmând a fi exercitată în raporturile cu alte societăţi, cu organele statului şi ale justiţiei, precum şi în raporturile cu partenerii contractuali şi cu salariaţii societăţii.

(8)Directorul General nu poate, fără autorizaţia Adunării Generale a Asociaţilor, să utilizeze mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă acelaşi gen de comerţ sau un altul concurent pentru propriul lui câştig, nici pentru câştigul altei persoane fizice sau juridice şi nici să fie membru (asociat) al oricărei alte societăţi în care responsabilitatea asociaţilor este nelimitată, acestea fiind urmate de revocare şi de răspunderea pentru daune.