A.G.A

 

Adunarea Generală a AsociaţilorComponentaConvocariHotarari

Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al societăţii şi este reprezentată de Comuna  Cornu, prin Consiliul Local al com.Cornu şi Comuna Şotrile, prin Consiliul Local al com.Şotrile, care au drepturile şi obligaţiile Asociaţilor prevăzute de Legea 31/1990.

Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor

Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii:

 • aprobă bilanţul contabil şi stabileşte repartizarea beneficiului net;
 • desemnează administratorii şi auditorii financiari, îi revocă şi le dă descărcare pentru activitatea lor;
 • decide urmărirea administratorilor pentru daune cauzate societăţii şi desemnează persoana însărcinată cu urmărirea lor;
 • modifică actul constitutiv al societăţii.

Adunarea Generală  a Asociaţilor poate fi ordinară sau extraordinară.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puţin de două ori pe an: o dată în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea situaţiilor financiare pe anul precedent şi o dată pentru  stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor.

,Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:

 • de a discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului Auditorului Financiar;
 • de a hotări cu privire la alocarea profitului net;
 • de a alege şi revoca membrii Consiliului de Administraţie;
 • de a modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;
 • de a analiza şi de a se pronunţa asupra descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie;
 • de a aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
 • de a aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi de a hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul financiar următor;
 • de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unităţi ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale;
 • de a hotărî introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii, în cazuri justificate,
 • de a hotări asupra oricaror altor probleme care ţin de competenţa sa;
 • de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administraţie, cu excepţia situaţiei în care aceste hotărâri sunt de competenţa Adunării Generale Extraordinare.

12.4.Adunarea Generală Extraordinară se va ţine ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

 • schimbarea formei juridice a Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute de art 4 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
 • mutarea sediului Societăţii;
 • schimbarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • înfiinţarea de filiale;
 • înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
 • majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;
 • oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
 • autorizarea Consiliul de Administraţie să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii,
 • aprobarea clauzelor şi modificărilor Contractelor de Delegare a gestiunii Serviciilor;
 • controlul executării obligaţiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părţile contractante.

Adunarea Generală a Asociaţilor se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nici o hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăţi, divizarea sau dizolvarea anticipată a societăţii sau conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

12.5. Convocarea Adunării Generale a Asociaţilor

(1)Adunarea Generală a Asociaţilor va fi convocată de Consiliul de Administraţie.

(2)Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată sau tabel convocator cu semnătură  de primire, cu cel putin 10 (zece) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menţionând data exactă, locul şi ordinea de zi a şedinţei, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

12.6. Desfăşurarea şedinţelor Adunării Generale a Asociaţilor

(1)Şedinţele adunărilor se vor desfăşura la sediul social al Societăţii sau în orice alt loc indicat in convocare.

(2)Dacă ordinea de zi conţine propuneri de modificare a Actului constitutiv şi/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

(3)În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua şi ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

(4)Asociaţii, reprezentaţi de totalitatea membrilor Consiliilor Locale, pot, dacă nici unul dintre aceştia nu se opune, să ţina o Adunare Generală a Asociaţilor şi să adopte orice hotărâre care ţine de competenţa acesteia, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

12.7. Organizarea şedinţelor Adunărilor Generale ale Asociaţilor

(1)Adunarea Generală a Asociaţilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă şi prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în absenta Preşedintelui, Asociaţii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o alta persoană dintre ceilalţi Administratori care să prezideze adunarea.

(2)Funcţia de secretar al Adunării Generale a Asociaţilor va fi îndeplinită de secretarul Consiliului local.

(3)Secretarul va nota şi înregistra Asociaţii care sunt prezenţi si Asociaţii care sunt absenţi, redactând o listă de prezenţă.

(4)Secretarul va întocmi procesul verbal al şedintei. Procesul verbal al Adunării Generale a Asociaţilor se semnează de către Preşedintele Consiliului de Administraţie, Secretarul adunării şi Asociaţii care sunt prezenţi. El va cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi hotărârile adoptate.

(5)Primarul localităţii Cornu şi Primarul localităţii Şotrile, vor fi de asemenea convocaţi să participe la toate şedintele Adunărilor Generale ale Asociaţilor, fără drept de vot.

12.8. Cvorumul şi exercitarea dreptului de vot

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare  şi Extraordinare sunt necesare:

 • la prima convocare, este necesară prezenţa a minim două treimi din numărul reprezentanţilor celor doi Asociaţi; hotărârile se adoptă cu votul majorităţi reprezentanţilor prezenţi ;
 • la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, dacă se asigură prezenţa majorităţii reprezentanţilor Asociaţilor; hotărârile se adoptă cu votul majorităţii reprezentanţilor prezenţi;

12.9. Hotărârile Adunărilor Generale ale Asociaţilor

(1)Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(2)Asociatul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societăţii, este obligat să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. În caz contrar, Asociatul este răspunzator de daunele produse Societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

(3)Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre reprezentanţii Asociaţilor, care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

(4)După caz, Hotărârile Adunărilor Generale ale Asociaţilor sunt înregistrate la Registrul Comertului şi se publică în Monitorul Oficial conform legii.

(5)Remuneraţia membrilor din Adunările Generale ale Asociaţilor, se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Din partea Comunei Cornu :

ALEXANDRU DAN

CHIRICĂ DOMNICA MIHAELA

CÎRCIU ȘTEFAN NICOLAE

IANCU GABRIEL LUIGI

IANCU MARIUS

IONESCU ANGELICA ELENA

ISAR SORIN

MANTA IOAN

SAVU NICOLAE

STOIAN NICOLETA

TUDOR NICOLAE

VOICA IULIAN

ZIDARU NICOLAE

Din partea Comunei Sotrile:

GRADINARU IOANA

Hotarari 2021

Hotararea Nr. 1 Se aproba Raporul de activitate al Consiliului …detalii

Hotararea Nr. 2 Se aproba Raportul anual al Comitetului …detalii

Hotararea Nr. 3 Se aproba Raportului cenzorului …detalii

Hotararea Nr. 4 Se aproba repartizarea profitului …detalii

Hotararea Nr. 5 Se aproba Situatiile financiare …detalii

Hotararea Nr. 6 Adunarea Generala a Asociatilor…detalii

 

 

Hotarari 2020

Hotararea Nr. 1 Se aprobă Bugetul de venituri si… detalii

Hotararea Nr. 2 Raport Consiliul de Administrație…detalii

Hotararea Nr. 3 Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare…detalii

Hotararea Nr. 4 Raportul cenzorului…detalii

Hotararea Nr. 5 Situatii financiare…detalii

Hotararea Nr. 6  Repartizare profit…detalii

Hotararea Nr. 7  Rectificare buget …detalii

Hotarari 2019

Hotararea Nr. 1 Se numesc in functia de administrator… detalii

Hotararea Nr. 2 Se numesc in functia de administrator… detalii

Hotararea Nr. 3 Se aproba indicatorii de … detalii

Hotararea Nr. 4 Se Se aproba regulamentul de … detalii

Hotararea Nr. 5 Adunarea generala a asociatiilor  UTI… detalii

Hotararea Nr.6 Adunarea generala a asociatiilor  UTI…detalii

Hotararea Nr. 7 Adunarea generala a asociatiilor  UTI… detalii

Hotararea Nr.8 Adunarea generala a asociatiilor  UTI…detalii

Hotararea Nr. 9 Adunarea generala a asociatiilor  UTI…detalii

Hotararea Nr.10 Adunarea generala a asoci…detalii

Hotararea Nr.11 Adunarea generala a asoci…detalii

Hotarari 2018

Hotararea Nr. 1 Se aprobă Bugetul de venituri si… detalii

Hotararea Nr. 2 Adunarea Generală a Asociaţilor… detalii

Hotararea Nr. 3 Adunarea Generală a Asociaţilor… detalii

Hotararea Nr. 4 Adunarea Generală a Asociaţilor… detalii

Hotararea Nr. 5 Adunarea Generală a Asociaţilor… detalii

Hotararea Nr. 6 Adunarea Generală a Asociaţilor… detalii

Hotararea Nr. 7 Adunarea Generală a Asociaţilor…detalii

Hotararea Nr. 8 Adunarea Generală a Asociaţilor…detalii

 

Hotarari 2017

Hotararea Nr. 1 Se aprobă Raportul de activitate… detalii

Hotararea Nr. 2 Se aprobă Bugetul de venituri şi… detalii

Hotararea nr. 3 Se aprobă Raportul de activitate… detalii

Hotararea nr. 4 Se aprobă situaţiile financiare…detalii

Hotatarea nr. 5 Se aprobă Planul de administrare…. detalii

Hotatarea nr. 6 Se aprobă Rectificarea bugetului de…. detalii

Hotatarea nr. 7 Se numeste doamna Elena…. detalii

Hotatarea nr. 8 Se aproba majorarea capitalului…. detalii

Hotatarea nr. 9 Se aproba majorarea capitalului…. detalii

Hotarari 2016

Hotararea Nr. 1 Se aprobă Bugetul de venituri si… detalii

Hotararea Nr. 2 Se aprobă Raportul de activitate al… detalii

Hotararea Nr. 3  Incetarea mandatului de administrator al … detalii

Hotarari 2015

Hotararea Nr.1 Se aprobă Raportul de activitate al… detalii

Hotararea Nr.2 Raportul de activitate al auditorului… detalii

Hotararea Nr.3 Se aproba situaţiile financiare… detalii

Hotararea Nr. 4 Se aprobă Bugetul de venituri si… detalii

Hotararea Nr. 5 Se ia act de demisia domnului… detalii

Hotararea Nr.6 Se aprobă numirea domnului… detalii