Consiliul de adinistratie

 

Prezentare - ComponentaDecizii C A

12.13. Convocarea şedintelor Consiliului de Administraţie

(1)Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună la sediul Societăţii.

(2)Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedinte sau la cererea motivata a cel puţin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General.  Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă sau notă telefonică cu cel puţin 3 zile în avans.

12.14. Desfăşurarea şedintelor Consiliul de Administraţie

(1)Sedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.

(2)Pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie să fie valabile, este necesară participarea  tuturor Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3)Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Asociaţilor.  În cazul în care Preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt Administrator, cu îndeplinirea funcţiei de Preşedinte.

(4)Primarul şi viceprimarul localităţii Cornu vor fi  convocaţi la orice întrunire a Consiliului de Administraţie, fără drept de vot.

(5)La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

(7) Funcţia de secretar al Consiliului de Administraţie va fi îndeplinită de secretarul Adunării Generale a Asociaţilor.

Secretarul va redacta lista de prezenţă a membrilor Consiliului de Administraţie.

Secretarul va întocmi procesele verbale al şedintelor, care vor cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi deciziile adoptate.

(8)Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de administraţie, persoanele, care, potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege.

(9)Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiti şi revocaţi de către Adunarea Generală a Asociaţilor  în condiţiile legii.

(10)Completarea locurilor vacante se va face cu persoane numite prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor .

(11)Remuneraţia membrilor din Consiliul de Administraţie va fi stabilită în prima şedinţă a Adunării Generale a Asociaţilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

1.Domnul, SVEICA NICULAI, CNP-1540903293171, cetăţean român, născut la data de 03.09.1954 în mun. Câmpulung Moldovenesc , jud.Prahova, domiciliat în mun.Ploiesti,str.Cornatel nr.2 bl.1A, et.2 ap.11, jud.Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr.777325/30.07.2008, emisă de SPCLEP-PLOIESTI,, Preşedinte consiliu de administraţie;

2.Doamna, CHIŢU DANIELA-ELENA, CNP-2810510295908, cetăţean român, născută la data de 10.05.1981, în mun.Câmpina, jud.Prahova, domiciliată în com.Cornu, sat Cornu de Jos, nr.631, jud. Prahova, identificată cu CI, seria PX, nr.072589/23.03.2012, emisă de SPCLEP-Câmpina, membru executiv;

3.Doamna,SCUMPU ELENA-DORINA,CNP-2691207291894,cetăţean român,născut la data  de 07.12.1969,în orş.Comarnic, jud.Prahova, domiciliată în orş.Comarnic, str.Costişului, nr.5, jud.Prahova,  identificată cu CI, seria PH, nr.584893/15.12.2005, emisă de SPCLEP-Comarnic, membru executiv;

4.Doamna, STOIAN NICOLETA, CNP-2721224290579, cetăţean român, născută la data de 24.12.1972, în com.Cornu, jud.Prahova, domiciliată în com.Cornu, sat Cornu de Jos, nr.823A, jud.Prahova  identificată cu CI, seria PX, nr.074832/04.04.2012, emisă de SPCLEP-Câmpina, membru neexecutiv;

5.Domnul, MANTA IONEL-DINU, CNP-1731020290905, cetăţean român,născut la data de 20.10. 1973, în mun.Câmpina, jud.Prahova, domiciliat în com.Cornu, sat Cornu de Jos, nr.769, jud.Prahova  identificat cu CI, seria PH, nr.696768/17.07.2007, emisă de SPCLEP-Câmpina, membru neexecutiv;

Hotararea Nr. 3 din 10.03.2015 Numirea domnului Niculai SVEICA, preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL
Hotararea Nr. 73 din 22.12.2014 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societăţii „UTILITĂŢI APASERV CORNU” S.R.L. la care comuna Cornu este acţionar unic, precum si desemnarea membrilor Consiliului de administraţie pentm un mandat de 4(patru) ani, incepand cu data de 24.12.2014